แนวข้อสอบ รามคำแหง : HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม250
  จำนวนชุดคำตอบ304

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
  1. ผู้สูงอายุไม่สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้
  2. สมรรถภาพทางกายเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถคงอยู่ได้ตลอดไป
  3. สมรรถภาพทางกายหาซื้อไม่ได้ อยากได้ต้องออกกำลังกาย
  4. ผู้ที่มีสุขภาพทางกายที่ดีจะมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
  5. วัยรุ่นส่วนมากสุขภาพทางกายดี