แนวข้อสอบ รามคำแหง : SCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับชีวิตประจำวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำรงชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
จำนวนคำถาม1182
จำนวนชุดคำตอบ1870

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

นักปราชญ์ท่านใดนำแนวคิดของอริสตาร์ซัส (Aristarchus) และโทเลมี (Ptolemy) มาใช้จนได้ข้อสมมติฐานที่สำคัญว่า โลกไม่ได้อยู่ที่ศูนย์กลางของเอกภพ และการเคลื่อนที่ปรากฏของดาวฤกษ์เป็นผลมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลก
  1. เคปเลอร์
  2. กาลิเลโอ
  3. โคเปอร์นิคัส
  4. ไทโค