คลังข้อสอบ : SCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาSCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับชีวิตประจำวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำรงชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
จำนวนข้อสอบ1182
จำนวนชุดคำตอบ1830

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ตามกำหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ระยะห่างระหว่างสถานีตรวจอากาศชั้นล่างไม่ควรเกินกี่กิโลเมตร
  1. 200
  2. 150
  3. 250
  4. 300