คลังข้อสอบ : SCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาSCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับชีวิตประจำวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำรงชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
จำนวนข้อสอบ1182
จำนวนชุดคำตอบ1733

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

เสียงสูง (เสียงแหลม) หรือเสียงต่ำ (เสียงทุ้ม) ขึ้นอยู่กับลักษณะข้อใดของเสียง
  1. ความดัง
  2. ความถี่
  3. ความยาวคลื่น
  4. แอมปลิจูด