คลังข้อสอบ : SCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาSCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับชีวิตประจำวัน โดยเน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำรงชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
จำนวนข้อสอบ1182
จำนวนชุดคำตอบ1833

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

คนปัจจุบัน (Homo sapiens) เชื่อว่าเกิดเมื่อประมาณกี่ปีมาแล้ว
  1. มากกว่า 1 ล้านปี
  2. 40,000 - 250,000
  3. 30,000 - 40,000
  4. 10,000 - 25,000