แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Analyzing the Business Case
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1198
  จำนวนชุดคำตอบ138

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  คำว่า "Consumption" ตรงกับในข้อใด
  1. การนำสินค้ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค
  2. การทำธุรกิจในลักษณะเป็นอุตสาหกรรมบริการ
  3. การประกอบธุรกิจลักษณะหนึ่ง
  4. การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค
  5. การผลิตสินค้าและบริการและนำไปจำหน่ายต่อ