แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1198
  จำนวนชุดคำตอบ140

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้บริหารต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น ได้แก่
  1. ต้องการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
  2. ต้องการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
  3. ต้องการสร้างความแตกต่าง
  4. ต้องการขยายกิจการ
  5. ต้องการความเจริญก้าวหน้า