แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1198
  จำนวนชุดคำตอบ140

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  หุ้นส่วนของบริษัทจำกัดจะต้องมีมูลค่า
  1. ตามที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด
  2. เท่าๆ กันทั้งหมดทุกหุ้น
  3. ตามที่มีการตีราคาทรัพย์สินทั้งหมด
  4. ตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ตามที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนนำเงินมาลงทุน