แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Analyzing the Business Case
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม800
  จำนวนชุดคำตอบ138

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เป็นวิธีการที่ใช้พ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีกจำนวนจำกัด
  1. การจัดจำหน่ายแบบหน่วยต่อหน่วย
  2. การจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ
  3. การจัดจำหน่ายแบบครอบครองตลาดทั้งหมด
  4. การจัดจำหน่ายแบบเลือกจำหน่าย
  5. การจัดจำหน่ายแบบแบ่งเขตชุมชน