คลังข้อสอบ : MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาMGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
จำนวนข้อสอบ800
จำนวนชุดคำตอบ136

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ทักษะด้านการประสมแนวความคิด ความสามารถในการมองภาพรวมของการบริหารงานในองค์การ เป็นทักษะที่ผู้บริหารระดับใดนำมาใช้เป็นประโยชน์กับองค์การ
  1. First-line Manager
  2. Supervisor
  3. Foreman
  4. Top Manager
  5. Middle Manager