คลังข้อสอบ : MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาMGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
จำนวนข้อสอบ800
จำนวนชุดคำตอบ136

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

2/10, N/45 คือ .......... ?
  1. ส่วนลดเพื่อการส่งเสริม
  2. ส่วนลดเงินสด
  3. ส่วนลดการค้า
  4. ส่วนลดตามฤดูกาล
  5. ส่วนลดตามปริมาณ