คลังข้อสอบ : MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาMGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
จำนวนข้อสอบ800
จำนวนชุดคำตอบ129

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

พันธะที่จะต้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จเป็นความหมายของ
  1. การมอบหมายงาน
  2. การสั่งการ
  3. อำนาจหน้าที่
  4. ความรับผิดชอบ
  5. ภาระหน้าที่