คลังข้อสอบ : MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาMGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
จำนวนข้อสอบ800
จำนวนชุดคำตอบ138

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ทักษะด้านการประสมแนวความคิด ความสามารถในการมองภาพรวมของการบริหารงานในองค์การ เป็นทักษะที่ผู้บริหารระดับใดนำมาใช้เป็นประโยชน์กับองค์การ
  1. Foreman
  2. First-line Manager
  3. Middle Manager
  4. Supervisor
  5. Top Manager