คลังข้อสอบ : MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาMGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
จำนวนข้อสอบ800
จำนวนชุดคำตอบ136

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางแผน
  1. การกำหนดนโยบาย (Policy)
  2. การจัดทำงบประมาณ (Budgeting)
  3. การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน (Standard)
  4. แผนการ (Program)
  5. การมอบหมายความรับผิดชอบให้ดำเนินการ