แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1198
  จำนวนชุดคำตอบ140

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  "Junior Partner" หมายถึง
  1. หุ้นส่วนที่เป็นหุ้นส่วนสามัญเป็นระยะเวลาสั้น และไม่มีความรับผิดชอบที่ถาวรตลอดไป
  2. หุ้นส่วนที่เป็นหุ้นส่วนสามัญเป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นเจ้าของส่วนใหญ่
  3. หุ้นส่วนที่ไม่ได้ลงมือดำเนินการเอง และไม่ได้เปิดเผยกับบุคคลภายนอก
  4. หุ้นส่วนที่ไม่มีบทบาทในการดำเนินการ และไม่ได้ลงมือดำเนินงานเอง
  5. หุ้นส่วนที่มีบทบาทในการดำเนินการ แต่ไม่ต้องการเปิดเผยกับบุคคลภายนอก