คลังข้อสอบ : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ117

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

หน้าที่ราชการเกี่ยวข้องกับตำแหน่งและมักถือกันว่าเป็นอาชีพที่จะยึดไปตลอดชีพ
  1. ผิด
  2. ถูก