คลังข้อสอบ : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ130

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

มาตรา 94 วรรคสอง บัญญัติว่า "การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง" นายเข้ม เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดระดับ 5 ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่ากระทำความผิดตามมาตรานี้ นายเข้มเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งนี้ เมื่อยื่นคำร้องทุกข์ไปแล้ว คำร้องทุกข์จะถูกพิจารณาโดย
  1. อ.ก.พ.กรมต้นสังกัด
  2. อธิบดีต้นสังกัด
  3. อ.ก.พ.จังหวัดนั้น
  4. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  5. อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์