คลังข้อสอบ : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ128

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

อาศัยการสอบแข่งขันและสอบสัมภาษณ์
  1. หลักงานอาชีพ
  2. หลักการยืดหยุ่น
  3. Patronage System
  4. Competence
  5. Political Neutrality