แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ133

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ข้อย่อยใดผิด
  1. พัสดุที่ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ
  2. เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการกระทรวงกลาโหม
  3. การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท
  4. รถประจำตำแหน่ง
  5. เป็นพัสดุซึ่งขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ