แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ133

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับ พ.ศ.2471 ได้วางหลักอะไรที่สำคัญไว้
  1. ได้กำหนดตำแหน่งให้ข้าราชการมีตำแหน่ง เช่น หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก ประจำแผนก
  2. ได้วางระเบียบให้มีการกระจายอำนาจจาก ก.พ. ไปสู่กระทรวง ทบวง กรม มากขึ้น เช่น มี อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.ทบวง อ.ก.พ.กรม เป็นต้น
  3. กำหนดเงินเดือนตามตำแหน่งตามระบบการจำแนกตำแหน่ง (Position Classification)
  4. ได้กำหนดให้ราชการมียศเช่นเดียวกับทหาร
  5. ถูกทุกข้อ