แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Analyzing the Business Case
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ133

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เกี่ยวกับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนปัจจุบัน
  1. กำหนดให้มี 11 อันดับ
  2. ทุกอันดับมีจำนวนขั้นเท่ากัน
  3. แต่ละอันดับไประกอบไปด้วยขั้น
  4. ถูกเฉพาะ 1 กับ 3
  5. ไม่มีข้อใดถูก