แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ133

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าการใดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง กฎหมายระเบียบข้าราชประเภทอื่นต้อง
  1. จรรยาบรรณตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
  2. บัญญัติให้เหมือนกัน
  3. บัญญัติแตกต่างกันได้
  4. ข้อ 1 และ 2 ถูก
  5. ข้อ 1 และ 3 ถูก