คลังข้อสอบ : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ128

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ในส่วนราชการทั่วไป ได้แก่
  1. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
  2. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
  3. ปลัดกระทรวง
  4. อธิบดีโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวง
  5. อธิบดี