แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ133

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  คำสั่งลงโทษร้ายแรง เหตุเกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัด ขั้นตอนการอุทธรณ์ข้อใดผิด
  1. ก.พ. ยืนยันมติ ก.พ. ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
  2. ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น
  3. ก.พ. พิจารณา
  4. คณะรัฐมนตรีพิจารณาชี้ขาด
  5. นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับ ก.พ.