คลังข้อสอบ : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ130

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

มาตรา 98 วรรคสอง บัญญัติว่า "การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง" มาตรานี้เป็นความผิดทางวินัย
  1. วินัยต่อตำแหน่งหน้าที่
  2. วินัยต่อผู้ร่วมงาน
  3. วินัยในการบังคับบัญชา
  4. วินัยต่อประชาชน
  5. ตามข้อ 1 และเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง