คลังข้อสอบ : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ117

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

มาตรา 93 บัญญัติว่า "ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ" เป็นความผิดวินัย
  1. วินัยร้ายแรง และมีโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
  2. วินัยไม่ร้ายแรง และมีโทษปลดออก หรือไล่ออก
  3. วินัยร้ายแรง และมีโทษปลดออก หรือไล่ออก
  4. วินัยไม่ร้ายแรง และมีโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
  5. ถูกทุกข้อ