แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
จำนวนคำถาม400
จำนวนชุดคำตอบ131

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ข้าราชการระดับ 5 อำเภอรักษาธรรม ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา 93 "สุภาพ ฯลฯ" ข้อย่อยใดผิด
  1. นายอำเภอดำเนินการสอบสวนเอง
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
  3. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพิ่มโทษเป็นตัดเงินเดือน
  4. เมื่อพบว่ากระทำความผิดจริง นายอำเภอลงโทษภาคทัณฑ์
  5. อธิบดีได้ทราบตามข้อ 2 แต่เห็นแย้งกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา