แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Analyzing the Business Case
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ133

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  มาตรา 82 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม" นายแก่ เจ้าหน้าที่ปกครองระดับ 5 จังหวัดยากนาน ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรานี้ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน คือ
  1. อธิบดีกรมการปกครอง
  2. ปลัดจังหวัดยากนาน
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดยากนาน
  4. นายอำเภอซึ่งจังหวัดมอบหมาย
  5. ปลัดอำเภอซึ่งจังหวัดมอบหมาย