คลังข้อสอบ : ANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สถาบันสำคัญขอสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงกลุ่มและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย
จำนวนข้อสอบ800
จำนวนชุดคำตอบ935

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

อะไรคือลักษณะนิสัยคนไทยในทัศนะของศาสตราจารย์ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง
  1. นิยมความโอ่อ่า
  2. รักความเป็นอิสระ
  3. เคารพเชื่อฟังผู้มีอำนาจ
  4. ถูกทุกข้อ