คลังข้อสอบ : ANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สถาบันสำคัญขอสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงกลุ่มและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย
จำนวนข้อสอบ800
จำนวนชุดคำตอบ872

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

การศึกษาสังคมไทยยุคแรกก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการศึกษาแบบไหน
  1. ศึกษาตามแนวทางมานุษยวิทยา
  2. ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
  3. ศึกษาตามแนวคิดความขัดแย้ง
  4. ศึกษาจากบันทึกและประสบการณ์ของพ่อค้า ข้าราชการ มิชชันนารี และอื่นๆ