คลังข้อสอบ : ANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สถาบันสำคัญขอสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงกลุ่มและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย
จำนวนข้อสอบ800
จำนวนชุดคำตอบ946

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

สังคมไทยนิยมนับญาติทางใด
  1. ทางมารดา
  2. ทางบิดา
  3. ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
  4. ทั้งทางบิดาและมารดา