คลังข้อสอบ : ANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สถาบันสำคัญขอสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงกลุ่มและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย
จำนวนข้อสอบ800
จำนวนชุดคำตอบ947

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

เราทราบอะไรจากประเพณีงานบุญของไทย
  1. โครงสร้างสังคมไทย
  2. ความเชื่อ
  3. ทัศนะในการมองโลกของคนไทย
  4. ถูกทุกข้อ