คลังข้อสอบ : ANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สถาบันสำคัญขอสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงกลุ่มและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย
จำนวนข้อสอบ800
จำนวนชุดคำตอบ935

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ข้อใดเป็นลักษณะของสังคมไทย
  1. มีความหลากหลายของชาติพันธุ์
  2. มีวัฒนธรรมเฉพาะแต่ละท้องถิ่น
  3. ในแต่ละภาคมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
  4. ถูกทุกข้อ