แนวข้อสอบ รามคำแหง : ANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สถาบันสำคัญขอสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงกลุ่มและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย
จำนวนคำถาม800
จำนวนชุดคำตอบ952

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ข้อใดคือหน้าที่ของสถาบันการศึกษา
  1. ฝึกหัดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาบุคลิกภาพของคน
  3. อบรมขัดเกลาสมาชิกทั้งทางตรงและทางอ้อม
  4. ถูกทุกข้อ