คลังข้อสอบ : MGT3102 - การภาษีอากร

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาMGT3102 - การภาษีอากร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในการภาษีอากร
จำนวนข้อสอบ632
จำนวนชุดคำตอบ149

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

การขายสินค้า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อใด
  1. ชำระอากรขาเข้า
  2. จัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาเข้า
  3. ส่งมอบสินค้า
  4. วางหลักประกันอากรขาเข้า
  5. ออกใบกำกับภาษี