แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT3102 - การภาษีอากร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT3102 - การภาษีอากร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในการภาษีอากร
จำนวนคำถาม632
จำนวนชุดคำตอบ154

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  1. ผู้ประกอบการ
  2. ผู้ส่งออก
  3. ผู้โอนกิจการ
  4. ผู้รับโอนกิจการ
  5. ผู้ประกอบการจดทะเบียน