คลังข้อสอบ : MGT3102 - การภาษีอากร

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาMGT3102 - การภาษีอากร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในการภาษีอากร
จำนวนข้อสอบ632
จำนวนชุดคำตอบ138

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

โดยส่วนใหญ่ สินค้าอะไรที่เก็บอากรตามสภาพแบบตามปริมาตร
  1. สินค้าเกษตร
  2. คอมพิวเตอร์
  3. น้ำมัน
  4. ถุงเท้า
  5. ไม่มีข้อใดถูก