แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT3102 - การภาษีอากร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT3102 - การภาษีอากร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในการภาษีอากร
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม632
  จำนวนชุดคำตอบ155

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  นายงูได้เงินเดือน เดือนละ 30,000 บาท เดือน ต.ค. 2551 ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มเป็น 60,000 บาท นายงูมีคู่สมรสแต่ไม่มีเงินได้ มีลูกกำลังศึกษา 2 คน อายุ 15 ปี และ 10 ปี ต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเดือน ก.ค. 2551 จำนวน 9,600 บาท และต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้ออาคารที่อยู่อาศัยที่จะต้องจ่ายทั้งปีจำนวน 10,000 บาท เดือน ต.ค. 2551 บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าใด (บาท)
  1. 5,383.66
  2. 5,083.66
  3. 3,690.00
  4. 1,833.66
  5. ไม่มีข้อใดถูก