คลังข้อสอบ : MGT3102 - การภาษีอากร

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาMGT3102 - การภาษีอากร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในการภาษีอากร
จำนวนข้อสอบ632
จำนวนชุดคำตอบ146

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

บัตรสีเงิน คือบัตรอะไร
  1. บัตรเจ้าของหรือบัตรผู้จัดการ
  2. บัตรตัวแทนออกของรับอนุญาต
  3. บัตรผ่านพิธีการศุลกากร
  4. บัตรผู้รับมอบอำนาจ
  5. ไม่มีข้อใดถูก