แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด ขอบเขต และแนวทางต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เพื่อที่จะวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐในการพัฒนาประเทศ และในการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1200
  จำนวนชุดคำตอบ114

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  รัฐให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก Solar Cell ในเขตพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงการวางนโยบายและแผนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องใด
  1. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
  2. นโยบายด้านการต่างประเทศ
  3. นโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน
  5. นโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม