คลังข้อสอบ : POL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด ขอบเขต และแนวทางต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เพื่อที่จะวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐในการพัฒนาประเทศ และในการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ92

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

การสกัดกั้นแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยทำได้ยากมากเนื่องจากความสะดวกของการเดินข้ามชายแดนที่ขาดแนวกั้นตามธรรมชาติที่ชัดเจน สะท้อนภาพของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านใด
  1. ด้านภูมิประเทศ
  2. ด้านนโยบาย
  3. ด้านโครงสร้างประชากร
  4. ด้านอุดมการณ์
  5. ด้านเทคโนโลยี