แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด ขอบเขต และแนวทางต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เพื่อที่จะวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐในการพัฒนาประเทศ และในการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Analyzing the Business Case
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ92

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  โรงพยาบาลอุทัยธานีจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนถึงบ้านเพื่อต้านมะเร็งเต้านม สะท้อนถึงแนวคิดสากลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่องใด
  1. หลักแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  2. หลักความชำนาญตามเชื้อชาติสายพันธุ์
  3. หลักการไม่แยกคนออกจากธรรมชาติ
  4. หลักการพัฒนากำลังคนด้าน Gender
  5. หลักความร่วมมือระหว่างภูมิภาค