คลังข้อสอบ : POL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด ขอบเขต และแนวทางต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เพื่อที่จะวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐในการพัฒนาประเทศ และในการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ87

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ปัจจัยใดที่มีผลต่อการบรรลุสู่เป้าหมายของการบริหารงานมากที่สุด
  1. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  2. มีงบประมาณมากเพียงพอ
  3. มีการจัดองค์กรดี
  4. มีคนมีความรู้ ซื่อสัตย์ มีวินัย
  5. มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์