แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด ขอบเขต และแนวทางต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เพื่อที่จะวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐในการพัฒนาประเทศ และในการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1200
  จำนวนชุดคำตอบ114

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การเปลี่ยนผู้นำญี่ปุ่นใหม่นำไปสู่การลดการเผชิญหน้ากับจีนและเกาหลีใต้มากขึ้น ปรากฏการณ์ใดดังต่อไปนี้อธิบายถึง "หลักการของแผนปฏิบัติ" ขององค์การสหประชาชาติ
  1. การพัฒนาให้เน้นการขจัดอุปสรรคด้านวัฒนธรรม
  2. การวางแผนพัฒนามนุษย์ต้องยืดหยุ่น
  3. ควรสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเดียวกัน
  4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องเน้นที่ปัญหาสำคัญๆ อันดับหนึ่งก่อน
  5. การพัฒนาให้เน้นที่ตัวนำในการเปลี่ยนแปลง