แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด ขอบเขต และแนวทางต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เพื่อที่จะวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐในการพัฒนาประเทศ และในการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Analyzing the Business Case
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ114

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  กระทรวงแรงงานฯ ประเมินภาพรวมของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้ห่างไกลจากความเป็นจริงมาก เป็นเหตุการณ์ซึ่งอธิบายถึงประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคนภาครัฐในเรื่องใด
  1. จำนวนกำลังคนและข้อมูลกำลังคน
  2. การสรรหากำลังคน
  3. การใช้กำลังคน
  4. มาตราการทางปฏิบัติ
  5. คุณภาพของคน