แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด ขอบเขต และแนวทางต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เพื่อที่จะวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐในการพัฒนาประเทศ และในการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1000
  จำนวนชุดคำตอบ114

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาจำเป็นจะต้องจบเนติบัณฑิต สะท้อนถึงการกำหนดตำแหน่งด้วยระบบใด
  1. การถือคุณวุฒิ
  2. การถือชั้นยศ
  3. การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  4. การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
  5. การถืออาวุโส