แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด ขอบเขต และแนวทางต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เพื่อที่จะวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐในการพัฒนาประเทศ และในการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1200
  จำนวนชุดคำตอบ114

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  แนวคิดให้มีสภาเยาวชนเพื่อระดมความคิดของผู้เยาว์ในการนำเสนอนโยบายเกี่ยวกับเยาวชน เป็นปรากฏการณ์ซึ่งอธิบายถึงการพัฒนาการและสถานภาพของวิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องใดต่อไปนี้
  1. การเน้นสวัสดิการของมนุษย์
  2. การเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน
  3. การเน้นคุณภาพชีวิตมนุษย์
  4. การเน้นขั้นตอนการบริหารงาน
  5. การเน้นเรื่องการรวมกลุ่ม