คลังข้อสอบ : POL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด ขอบเขต และแนวทางต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เพื่อที่จะวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐในการพัฒนาประเทศ และในการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ92

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

การกำหนดเขตพื้นที่ใดว่าเป็นสีแดง เหลือง หรือเขียวนั้น มอบให้ทหาร/ตำรวจในเขตพื้นที่เป็นฝ่ายกำหนดตามระดับความร่วมมือที่ได้จากประชาชนในเขตพื้นที่ สะท้อนถึงหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องใด
  1. กำหนดแบบและลักษณะคนที่ประเมิน
  2. กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน
  3. กำหนดวิธีการประเมิน
  4. การนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้
  5. กำหนดตัวผู้ประเมิน