คลังข้อสอบ : POL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาแนวคิด ขอบเขต และแนวทางต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เพื่อที่จะวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐในการพัฒนาประเทศ และในการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ92

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

การมอบหมายให้มีการตรวจสอบการลงทะเบียนคนจนว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ หากข้อมูลไม่จริงจะถูกตัดสิทธิความช่วยเหลือจากรัฐ สอดคล้องกับแนวคิดขั้นตอนในเรื่องการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องใด
  1. ขั้นการวางแผน
  2. ขั้นการปฏิบัติการตามแผน
  3. ขั้นการประเมินผล
  4. ขั้นการสำรวจ Supply
  5. ขั้นการตรวจสอบข้อมูล Demand