แนวข้อสอบ รามคำแหง : HED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม480
  จำนวนชุดคำตอบ633

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  จากคำกล่าวที่ว่า "ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว" เกี่ยวข้องกับข้อใด
  1. สุขภาพ
  2. การเอาตัวรอด
  3. ความปลอดภัย
  4. พฤติกรรม
  5. สุขนิสัย