แนวข้อสอบ รามคำแหง : HED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม480
  จำนวนชุดคำตอบ633

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นเจตคติทางด้านสุขภาพ
  1. ล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้ง
  2. ชอบออกกำลังกายเป็นประจำ
  3. การข้ามถนนด้วยความระมัดระวัง
  4. แปรงฟันหลังกินอาหารทุกครั้ง
  5. นอนให้ได้วันละ 6 ชั่วโมง