แนวข้อสอบ รามคำแหง : HED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชา
จำนวนคำถาม480
จำนวนชุดคำตอบ632

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

วิตามินเคจะถูกย่อยและดูดซึมไปกับน้ำย่อยชนิดใดมากที่สุด
  1. Lipase
  2. Rennin
  3. Ptyalin
  4. Sucrase
  5. Gastrin