คลังข้อสอบ : HED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาHED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชา
จำนวนข้อสอบ480
จำนวนชุดคำตอบ631

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

วิตามินชนิดใดที่เกี่ยวข้องกับสาร DNA
  1. Thiamin
  2. Pyridoxine
  3. Niacin
  4. Riboflavin
  5. Ascorbic Acid