คลังข้อสอบ : HED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาHED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชา
จำนวนข้อสอบ480
จำนวนชุดคำตอบ626

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับคำตอบใดมากที่สุด
  1. ส่งเสริมโรคติดต่อ
  2. วิถีชีวิต
  3. ลดอุบัติเหตุ
  4. พฤติกรรมของคน
  5. ระดับการศึกษา