คลังข้อสอบ : POL3300 - การบริหารการคลัง

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL3300 - การบริหารการคลัง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการบริหารการคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน กับการบริหารการคลัง ตลอดจนองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม มีปัญหาการบริหารการคลังและแนวความคิดในการปฏิรูปการคลัง
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ132

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

หลักการจัดเก็บภาษีอากรแบบใดที่ไม่ใช้ในประเทศไทย
  1. หลักถิ่นที่อยู่
  2. หลักถิ่นที่อยู่และหลักแหล่งเงินได้
  3. หลักสัญชาติ
  4. หลักแหล่งเงินได้
  5. หลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่