แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3300 - การบริหารการคลัง

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3300 - การบริหารการคลัง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการบริหารการคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน กับการบริหารการคลัง ตลอดจนองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม มีปัญหาการบริหารการคลังและแนวความคิดในการปฏิรูปการคลัง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ135

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดคืออัตราภาษีถดถอย
  1. อัตราภาษีที่เรียกเก็บมากขึ้นเมื่อฐานภาษีมากขึ้น
  2. อัตราภาษีที่เรียกเก็บผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่นได้
  3. อัตรากาษีที่เรียกเก็บลดลงเมื่อฐานภาษีมากขึ้น
  4. อัตราภาษีที่เรียกเก็บลดลงเมื่อฐานภาษีลดลง
  5. อัตรากาษีที่เรียกเก็บเท่ากันหมดไม่ว่าฐานภาษีจะต่างกันหรือไม่