แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3300 - การบริหารการคลัง

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3300 - การบริหารการคลัง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการบริหารการคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน กับการบริหารการคลัง ตลอดจนองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม มีปัญหาการบริหารการคลังและแนวความคิดในการปฏิรูปการคลัง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Analyzing the Business Case
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ135

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของภาษีอากรที่มีความสอดคล้องกัน
  1. เป็นกฎหมาย
  2. เป็นลักษณะบังคับ
  3. เป็นรายได้ที่ไม่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนเป็นพิเศษเฉพาะตัว
  4. เป็นรายได้ที่ไม่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรง
  5. ไม่เป็นส่วนแบ่งสาธารณะ