คลังข้อสอบ : POL3300 - การบริหารการคลัง

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL3300 - การบริหารการคลัง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการบริหารการคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน กับการบริหารการคลัง ตลอดจนองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม มีปัญหาการบริหารการคลังและแนวความคิดในการปฏิรูปการคลัง
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ132

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
  1. เก็บภาษีน้ำมันในอัตราที่ต่ำ
  2. เก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยในอัตราที่สูง
  3. ลดภาษีการค้าหรือภาษีการขาย
  4. เก็บภาษีสินค้าขาเข้าและภาษีสินค้าทุนในอัตราที่ต่ำ
  5. ยกเว้นภาษีเงินปันผล