คลังข้อสอบ : POL3300 - การบริหารการคลัง

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL3300 - การบริหารการคลัง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการบริหารการคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน กับการบริหารการคลัง ตลอดจนองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม มีปัญหาการบริหารการคลังและแนวความคิดในการปฏิรูปการคลัง
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ111

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

การลดค่าเงินบาทจะมีผลกระทบอย่างไร
  1. ภาวะการขาดดุลการค้าดีขึ้น
  2. การส่งสินค้าออกลดลง
  3. ภาวะเงินเฟ้อดีขึ้น
  4. หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น
  5. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น