แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3300 - การบริหารการคลัง

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3300 - การบริหารการคลัง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการบริหารการคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน กับการบริหารการคลัง ตลอดจนองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม มีปัญหาการบริหารการคลังและแนวความคิดในการปฏิรูปการคลัง
จำนวนคำถาม400
จำนวนชุดคำตอบ135

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

การศึกษาทฤษฎีการคลังเป็นการศึกษาแนวใด
  1. เศรษฐศาสตร์
  2. บริหารศาสตร์
  3. รัฐศาสตร์
  4. นโยบายศาสตร์
  5. รัฐประศาสนศาสตร์