คลังข้อสอบ : POL3300 - การบริหารการคลัง

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL3300 - การบริหารการคลัง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการบริหารการคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน กับการบริหารการคลัง ตลอดจนองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม มีปัญหาการบริหารการคลังและแนวความคิดในการปฏิรูปการคลัง
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ111

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ภาษ๊มรดกเป็นภาษีประเภทใด
  1. ภาษีทางตรงเพราะผลักภาระภาษีไม่ได้
  2. ภาษีมรดกบางประเภทเป็นทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม
  3. ภาษีทางอ้อมเพราะผลักภาระภาษีไม่ได้
  4. ภาษีทางตรงเพราะผลักภาระภาษีได้
  5. ภาษีทางอ้อมเพราะผลักภาระภาษีได้