คลังข้อสอบ : POL3300 - การบริหารการคลัง

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL3300 - การบริหารการคลัง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการบริหารการคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน กับการบริหารการคลัง ตลอดจนองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม มีปัญหาการบริหารการคลังและแนวความคิดในการปฏิรูปการคลัง
จำนวนข้อสอบ400
จำนวนชุดคำตอบ134

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ถ้ารัฐบาลเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเกิดอะไรขึ้น
  1. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
  2. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
  3. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลง
  4. ภาวะเงินออมของประเทศดีขึ้น
  5. การส่งออกดีขึ้น