แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL3300 - การบริหารการคลัง

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL3300 - การบริหารการคลัง
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการบริหารการคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน กับการบริหารการคลัง ตลอดจนองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม มีปัญหาการบริหารการคลังและแนวความคิดในการปฏิรูปการคลัง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ135

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สภาวะ "เศรษฐกิจตกต่ำ สินค้าล้นตลาด ประชาชนว่างงาน" รัฐบาลควรใช้นโยบายงบประมาณแบบใด
  1. เกินดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  2. เกินดุล
  3. สมดุล
  4. ขาดดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยสูง
  5. ขาดดุล