แนะนำระบบแบบทดสอบออนไลน์ Testing.in.th

สุ่มคำถามของหัวข้อที่เลือกจากหัวข้อทั้งหมดในคลังข้อสอบ และสลับการวางตัวเลือกทุกครั้งที่ทำแบบทดสอบ

สามารถตั้งเวลาในการทำแบบทดสอบได้ และเมื่อเวลาหมด จะตรวจคะแนนทันที

แสดงและบันทึกรายละเอียดคะแนนที่ได้ของการทำแบบทดสอบแต่ละครั้ง

แสดงสถิติคะแนนสอบเฉลี่ย และคะแนนสอบแต่ละครั้ง

แสดงเฉลยแบบทดสอบย้อนหลังที่เคยทำไปแล้ว

แนวข้อสอบใหม่

16/06/2014 - [รามคำแหง] MCS3102 - สื่อสารมวลชนกับสังคม (100 ข้อ)

12/06/2014 - [รามคำแหง] MCS3102 - สื่อสารมวลชนกับสังคม (100 ข้อ)

11/06/2014 - [รามคำแหง] MCS3102 - สื่อสารมวลชนกับสังคม (100 ข้อ)

10/06/2014 - [รามคำแหง] MGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน (45 ข้อ)

09/06/2014 - [รามคำแหง] MGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน (28 ข้อ)

03/06/2014 - [รามคำแหง] MGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน (64 ข้อ)

22/05/2014 - [รามคำแหง] MGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน (39 ข้อ)

20/05/2014 - [รามคำแหง] MGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน (44 ข้อ)

16/05/2014 - [รามคำแหง] MGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน (49 ข้อ)

15/05/2014 - [รามคำแหง] MGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน (55 ข้อ)

แนวข้อสอบยอดนิยม