แนะนำระบบแบบทดสอบออนไลน์ Testing.in.th

สุ่มคำถามของหัวข้อที่เลือกจากหัวข้อทั้งหมดในคลังข้อสอบ และสลับการวางตัวเลือกทุกครั้งที่ทำแบบทดสอบ

สามารถตั้งเวลาในการทำแบบทดสอบได้ และเมื่อเวลาหมด จะตรวจคะแนนทันที

แสดงและบันทึกรายละเอียดคะแนนที่ได้ของการทำแบบทดสอบแต่ละครั้ง

แสดงสถิติคะแนนสอบเฉลี่ย และคะแนนสอบแต่ละครั้ง

แสดงเฉลยแบบทดสอบย้อนหลังที่เคยทำไปแล้ว

แนวข้อสอบใหม่

31/08/2014 - [ข้อสอบอื่นๆ] Systems Analysis and Design (50 ข้อ)

30/08/2014 - [ข้อสอบอื่นๆ] Systems Analysis and Design (50 ข้อ)

29/08/2014 - [รามคำแหง] SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง (20 ข้อ)

28/08/2014 - [รามคำแหง] SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง (47 ข้อ)

17/07/2014 - [รามคำแหง] SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง (40 ข้อ)

16/07/2014 - [รามคำแหง] SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง (60 ข้อ)

14/07/2014 - [รามคำแหง] SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง (40 ข้อ)

03/07/2014 - [รามคำแหง] SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง (20 ข้อ)

18/06/2014 - [รามคำแหง] SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง (70 ข้อ)

17/06/2014 - [รามคำแหง] SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง (70 ข้อ)

แนวข้อสอบยอดนิยม