แนะนำระบบแบบทดสอบออนไลน์ Testing.in.th

สุ่มคำถามของหัวข้อที่เลือกจากหัวข้อทั้งหมดในคลังข้อสอบ และสลับการวางตัวเลือกทุกครั้งที่ทำแบบทดสอบ

สามารถตั้งเวลาในการทำแบบทดสอบได้ และเมื่อเวลาหมด จะตรวจคะแนนทันที

แสดงและบันทึกรายละเอียดคะแนนที่ได้ของการทำแบบทดสอบแต่ละครั้ง

แสดงสถิติคะแนนสอบเฉลี่ย และคะแนนสอบแต่ละครั้ง

แสดงเฉลยแบบทดสอบย้อนหลังที่เคยทำไปแล้ว

แนวข้อสอบใหม่

14/03/2014 - [รามคำแหง] MGT3102 - การภาษีอากร (20 ข้อ)

13/03/2014 - [รามคำแหง] MGT3102 - การภาษีอากร (80 ข้อ)

12/03/2014 - [รามคำแหง] MGT3102 - การภาษีอากร (40 ข้อ)

11/03/2014 - [รามคำแหง] MGT3102 - การภาษีอากร (40 ข้อ)

27/02/2014 - [รามคำแหง] MGT3102 - การภาษีอากร (20 ข้อ)

26/02/2014 - [รามคำแหง] MGT3102 - การภาษีอากร (70 ข้อ)

20/02/2014 - [รามคำแหง] MCS3100 - มนุษยสัมพันธ์ (60 ข้อ)

19/02/2014 - [รามคำแหง] MCS3100 - มนุษยสัมพันธ์ (240 ข้อ)

18/02/2014 - [รามคำแหง] MCS3100 - มนุษยสัมพันธ์ (200 ข้อ)

17/02/2014 - [รามคำแหง] MCS3100 - มนุษยสัมพันธ์ (100 ข้อ)

แนวข้อสอบยอดนิยม