แนะนำระบบแบบทดสอบออนไลน์ Testing.in.th

สุ่มคำถามของหัวข้อที่เลือกจากหัวข้อทั้งหมดในคลังข้อสอบ และสลับการวางตัวเลือกทุกครั้งที่ทำแบบทดสอบ

สามารถตั้งเวลาในการทำแบบทดสอบได้ และเมื่อเวลาหมด จะตรวจคะแนนทันที

แสดงและบันทึกรายละเอียดคะแนนที่ได้ของการทำแบบทดสอบแต่ละครั้ง

แสดงสถิติคะแนนสอบเฉลี่ย และคะแนนสอบแต่ละครั้ง

แสดงเฉลยแบบทดสอบย้อนหลังที่เคยทำไปแล้ว

แนวข้อสอบใหม่

17/04/2014 - [รามคำแหง] MCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน (70 ข้อ)

01/04/2014 - [รามคำแหง] MCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน (96 ข้อ)

27/03/2014 - [รามคำแหง] MCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน (20 ข้อ)

26/03/2014 - [รามคำแหง] MCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน (91 ข้อ)

21/03/2014 - [รามคำแหง] MCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน (94 ข้อ)

20/03/2014 - [รามคำแหง] MCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน (96 ข้อ)

18/03/2014 - [รามคำแหง] MCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน (59 ข้อ)

17/03/2014 - [รามคำแหง] MCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน (35 ข้อ)

14/03/2014 - [รามคำแหง] MCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน (30 ข้อ)

14/03/2014 - [รามคำแหง] MGT3102 - การภาษีอากร (20 ข้อ)

แนวข้อสอบยอดนิยม