แนะนำระบบแบบทดสอบออนไลน์ Testing.in.th

สุ่มคำถามของหัวข้อที่เลือกจากหัวข้อทั้งหมดในคลังข้อสอบ และสลับการวางตัวเลือกทุกครั้งที่ทำแบบทดสอบ

สามารถตั้งเวลาในการทำแบบทดสอบได้ และเมื่อเวลาหมด จะตรวจคะแนนทันที

แสดงและบันทึกรายละเอียดคะแนนที่ได้ของการทำแบบทดสอบแต่ละครั้ง

แสดงสถิติคะแนนสอบเฉลี่ย และคะแนนสอบแต่ละครั้ง

แสดงเฉลยแบบทดสอบย้อนหลังที่เคยทำไปแล้ว

แนวข้อสอบใหม่

19/09/2014 - [รามคำแหง] ECO1003 - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (100 ข้อ)

18/09/2014 - [รามคำแหง] ECO1003 - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (40 ข้อ)

17/09/2014 - [รามคำแหง] ECO1003 - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (156 ข้อ)

16/09/2014 - [รามคำแหง] ECO1003 - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (153 ข้อ)

15/09/2014 - [รามคำแหง] ECO1003 - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (70 ข้อ)

11/09/2014 - [รามคำแหง] ECO1003 - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (141 ข้อ)

09/09/2014 - [รามคำแหง] ECO1003 - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (98 ข้อ)

04/09/2014 - [รามคำแหง] SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง (50 ข้อ)

03/09/2014 - [รามคำแหง] SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง (50 ข้อ)

02/09/2014 - [รามคำแหง] SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง (100 ข้อ)

แนวข้อสอบยอดนิยม