คลังข้อสอบ : THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาTHA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย และศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
จำนวนข้อสอบ1672
จำนวนชุดคำตอบ1403

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

[ศิลาจารึกหลักที่ 1] ศาสตราจารย์ฉ่ำ ทองคำวรรณ นักอ่านจารึกคนสำคัญของไทย เป็นคนเมืองใด
  1. พระนครศรีอยุธยา
  2. สุรินทร์
  3. ธนบุรี
  4. พระตะบอง