แนวข้อสอบ รามคำแหง : THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาTHA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย และศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Analyzing the Business Case
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1672
  จำนวนชุดคำตอบ1416

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องใดเด่นชัดที่สุด
  1. ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละเดือน
  2. การปรนนิบัติต่อสามี
  3. การปกครองของกษัตริย์
  4. ความเชื่อด้านศาสนา