คลังข้อสอบ : THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาTHA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย และศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
จำนวนข้อสอบ1672
จำนวนชุดคำตอบ1393

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ข้อใดกล่าวถึงลิลิตยวนพ่ายไม่ถูกต้อง
  1. มีข้อความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  2. แต่งเป็นร่ายสุภาพกับโคลงสี่สุภาพ
  3. ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและระยะเวลาที่แต่ง
  4. เป็นเรื่องการรบระหว่างไทยกับเชียงใหม่