แนวข้อสอบ รามคำแหง : THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาTHA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย และศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1672
  จำนวนชุดคำตอบ1419

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  1. วรรณกรรม คือ หนังสือที่มีศิลปะการเรียบเรียงถ้อยคำได้อย่างลึกซึ้ง
  2. วรรณกรรม คือ หนังสือที่เน้นการแสดงออกว่ามีคุณค่าด้านอารมณ์
  3. วรรณกรรม คือ หนังสือที่ได้รับการประทับตราพระราชลัญจกรมังกรคาบแก้ว
  4. วรรณกรรม คือ หนังสือที่ไม่เน้นการแสดงออกว่ามีคุณค่าทางอารมณ์