คลังข้อสอบ : THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาTHA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย และศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
จำนวนข้อสอบ1672
จำนวนชุดคำตอบ1385

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

วรรณคดีกลุ่มใดมีลักษณะที่แตกต่างจากวรรณคดีกลุ่มอื่นๆ
  1. กากีคำกลอน ลิลิตศรีวิชัยชาดก
  2. ราชาธิราช ไซ่ฮั่น
  3. รัตนพิมพวงศ์
  4. อุณรุท
  5. ไตรภูมิโลกวินิจฉัย สามก๊ก