คลังข้อสอบ : THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาTHA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย และศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
จำนวนข้อสอบ1672
จำนวนชุดคำตอบ1303

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

"สิ่งที่คนในสังคมยกย่องว่าดีเลิศที่สุด" ข้อความนี้ตรงกับคำใด
  1. ค่านิยม
  2. จินตนาการ
  3. สัญลักษณ์
  4. อุดมคติ