คลังข้อสอบ : THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาTHA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย และศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
จำนวนข้อสอบ1672
จำนวนชุดคำตอบ1413

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

กวีชื่อพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) แต่งวรรณคดีประเภทแบบเรียนภาษาไทย
  1. เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ 4
  2. เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ 6
  3. เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ 5
  4. ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์นี้