แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม340
  จำนวนชุดคำตอบ63

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  นักการเมืองที่ดีตามแนวคิดทางพุทธศาสนาจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  1. ชอบเปิดเผยความดีของคนอื่นและความชั่วของตนเอง
  2. ไม่ยึดติดวัตถุมงคลต่างๆ
  3. คนเทวดามีเทวดาเป็นบริวาร หรือคนอสูรมีเทวดาเป็นบริวารก็ได้
  4. ไม่หลงงมงายยึดถือโชคลางเป็นสรณะ
  5. ไม่หูเบาเชื่อง่าย รู้จักสอบสวนหาข้อมูลจนรู้และเข้าใจด้วยตนเอง