แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Analyzing the Business Case
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม340
  จำนวนชุดคำตอบ63

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  คำอธิบายในข้อใดถูกต้องตามหลักจริยธรรมตะวันออก
  1. ตามแนวคิดของขงจื๊อ นักการเมืองจะมีความซื่อสัตย์ต่ออุดมคติได้ก็ต่อเมื่อมีการศึกษาและครอบครัวดี
  2. ผู้มี "ยิ้น" จะต้องมีคุณสมบัติเน้นการสร้างพระคุณต่อประชาชน ไม่ใช่สร้างแต่พระเดช
  3. ตามลัทธิขงจื๊อ ผู้ที่จะมีจิตตั้งมั่นในความชอบธรรมได้จะต้องมีการศึกษาดี
  4. ความสามารถสูงสุดในการปกครองตามลัทธิขงจื๊อคือความสามารถในการปกครองครอบครัว
  5. สูตร 9 ประการในการปกครองรัฐตามคำสอนของขงจื๊อสามารถสรุปได้เป็น 2 ประการ คือ การอบรมให้มีคุณธรรมและการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง