คลังข้อสอบ : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
จำนวนข้อสอบ340
จำนวนชุดคำตอบ62

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

"ความดีในการปกครองอยู่ที่ความเป็นระเบียบ ความดีของธุรกิจอยู่ที่ความสามารถ ความดีของการกระทำอยู่ที่เวลา" เป็นคำสอนของมหาตมะ คานธี
  1. ถูก
  2. ผิด