คลังข้อสอบ : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
จำนวนข้อสอบ340
จำนวนชุดคำตอบ57

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

การทำกองทุนชะกาตเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  1. ผิด
  2. ถูก