แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
จำนวนคำถาม340
จำนวนชุดคำตอบ63

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ตามแนวคิดของเหลาจื๊อ ผู้ที่เอารัดเอาเปรียบมากที่สุดคือใคร
  1. คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์
  2. คนที่มีตระกูลดี
  3. คนร่ำรวย
  4. คนที่เกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดี
  5. คนฉลาด