คลังข้อสอบ : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
จำนวนข้อสอบ340
จำนวนชุดคำตอบ62

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ข้อใดไม่ใช่คำสอนในศาสนาพราหมณ์และฮินดู
  1. ทัณฑะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกครองประเทศที่ใช้ทั้งกับพระราชาและประชาชน
  2. จุดมุ่งหมายของรัฐคือการนำเอาชีวิตที่ถูกต้องกลับคืนมา โดยอาศัยกฎหมายซึ่งพระเจ้าประทาน
  3. รัฐมีหน้าที่ทำให้คนมีสำนึกถูกผิด มีศีลธรรม
  4. ผู้ปกครองเปรียบเสมือนโคหัวหน้าฝูงข้ามแม่น้ำ
  5. จุดมุ่งหมายของรัฐคือ กาม อรรถ และธรรม