คลังข้อสอบ : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
จำนวนข้อสอบ340
จำนวนชุดคำตอบ62

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

"การขาดความยุติธรรมในการปกครอง" ส่วนหนึ่งมีผลมาจากข้อใดโดยตรง
  1. พรหมวิหาร 4
  2. ราชสังคหวัตถุ 4
  3. ทศพิธราชธรรม
  4. อคติ 4
  5. อปริหานิยธรรม 7