แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Analyzing the Business Case
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม340
  จำนวนชุดคำตอบ63

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  หน้าที่ของประชาชนภายใต้แนวคิดฮินดู
  1. มีส่วนร่วมในด้านนโยบายเศรษฐกิจอย่างเต็มที่
  2. ต้องเชื่อฟังรัฐโดยทำตามกฎหมายอย่างเต็มที่
  3. มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเต็มที่
  4. มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบทางความมั่นคงอย่างเต็มที่
  5. ถูกทุกข้อ