แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Analyzing the Business Case
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม340
  จำนวนชุดคำตอบ63

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดไม่ใช่คำสอนในศาสนาพราหมณ์และฮินดู
  1. ทัณฑะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกครองประเทศที่ใช้ทั้งกับพระราชาและประชาชน
  2. รัฐมีหน้าที่ทำให้คนมีสำนึกถูกผิด มีศีลธรรม
  3. ผู้ปกครองเปรียบเสมือนโคหัวหน้าฝูงข้ามแม่น้ำ
  4. จุดมุ่งหมายของรัฐคือการนำเอาชีวิตที่ถูกต้องกลับคืนมา โดยอาศัยกฎหมายซึ่งพระเจ้าประทาน
  5. จุดมุ่งหมายของรัฐคือ กาม อรรถ และธรรม