แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม340
  จำนวนชุดคำตอบ63

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  "ธรรมมหาอำมาตย์" มีหน้าที่
  1. สร้างโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก
  2. สร้างบริการด้านสังคมสงเคราะห์
  3. ส่งพระธรรมทูตไปประกาศศาสนา
  4. สร้างบริการสาธารณประโยชน์
  5. สร้างเครือข่ายธรรมทั้งของข้าราชการและประชาชน