คลังข้อสอบ : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดชุดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
จำนวนข้อสอบ340
จำนวนชุดคำตอบ62

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

สิ่งที่เกิดตามมาหลังจากมีการเริ่มต้นสร้างบ้านเรือน ตั้งครอบครัวแล้ว ตามแนวคิดพุทธก็คือ
  1. เกิดความเกียจคร้าน
  2. เกิดชาย-เกิดหญิง
  3. มีการเสพเมถุน
  4. เกิดการมีกรรมสิทธิ์ส่วนตัว
  5. การที่ทุกอย่างเป็นของส่วนกลาง