แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมืองตะวันออก อาทิ หลักศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม คำสอนในปรัชญาจีน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม340
  จำนวนชุดคำตอบ63

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  "การที่มนุษย์จะยกระดับชีวิตของตนได้ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญ คือ ความรู้ในคำสอนทางศาสนา ความศรัทธาในคำสอนทางศาสนา และการปฏิบัติตนตามคำสอนทางศาสนา" สัมพันธ์กับข้อใด
  1. ครูอาจารย์แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาโดยขอมีความสัมพันธ์ทางเพศเพื่อแลกกับการแก้ผลการศึกษา
  2. ตามมาตรา 265 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้าสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และต้องไม่รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือจากในธุรกิการงานตามปกติ
  3. การบริจาคทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในประเทศพม่าและแผ่นดินไหวในประเทศจีน
  4. การนำม็อบมาชนม็อบเพื่อต่อสู้กันทางการเมือง
  5. ข่าวนักการเมืองใช้วาจาหยาบคายและทำร้ายร่างกายของนักการเมืองที่รัฐสภา แต่กลับสาบานว่าไม่ได้ทำ ถ้าทำจริง ให้แม่ตนเองมีอันเป็นไป เพราะตนรักแม่มาก จึงกล้าสาบาน